Search form

Mateo 12:50

50Tema maawoini antanairori ikowayetziri Ashitairi Inkitesatzi, iriitake nirentzitaari, irootake nitsirotaari, irootake ninirotaari.”