Search form

Mateo 13:10

¿Oitaka roshiyakaawentantawori Jesús?

(Mr. 4.10-12; Lc. 8.9-10)

10Irojatzi rosampitantanakariri riyotaanewo, ikantziri: “¿Oitaka poshiyakaawentziniriri atziripaini?”