Search form

Mateo 13:11

11Rakanake Jesús, ikantzi: “Rishinetaitakemiro eerokapaini piyotairo tsika ikanta ipinkathariwentantai Inkitesatzi, iriima jirikapaini te rishinetaitziniri irirori.