Search form

Mateo 13:13

13Iroowa noshiyakaawentantawori jiroka, onkantya raminawetya jirikapaini, eero iñiimaitawo. Arika inkemawetyaawo, eero riyotawakero nokantawetariri.