Search form

Mateo 13:18

Ikenkithatakotziro Jesús roshiyakaawentziri pankiwairentzi

(Mr. 4.13-20; Lc. 8.11-15)

18“Pinkeme nonkamantemiro okaatzi noshiyakaawentakeriri pankiwairentzi.