Search form

Mateo 13:19

19Tzimatsi kemirori nokenkithatakotziro ipinkathariwentantaira Pawa, temaita riyotakotziro. Ikanta ripokapaake owaariperoshiretantatsiri ripakaakaapaakeri ikemisantawetana. Iri oshiyakawori pankirentsi jokakitapainchari awotsiki.