Search form

Mateo 13:2

2Ipiyowentapaari osheki atziri. Iñaake othataka pitotsi, otetapaaka, saikapaake. Katziyaiyakani atziri inkaarecheraaki.