Search form

Mateo 13:20

20Eenitatsi thaamentawori niñaane, ikemisantaweta intsipaite. Iri oshiyakawori pankirentsi jokakitapainchari omapipookitzira.