Search form

Mateo 13:25

25Okanta tsireniriki rimagaiyinira ratziritepaini eejatzi irirori, pokake kisaneentziriri ramake okithoki trigo-niro, ipankitapaakeniri rowaneki, rowaitakero trigo-pero, piyanaka.