Search form

Mateo 13:28

28Ikantanake ashitawori rowane: ‘Kisaneentanari pankitakerori.’ Ikantzi ratzirite: ‘¿Pikowima niyaate nonthokayetairo trigo-niro?’