Search form

Mateo 13:35

35Ari imonkaatari ikenkithatakotakeri pairani Kamantantaneri ikenkithatakotziro ikantakeri Pawa:

Noshiyakaawentatyeeniri atziri maawoini nonkamanteriri.

Nooñaawontainiri kaari riyotaitzi pairani owakera iwetsikantakari kipatsi irojatzi iroñaaka.