Search form

Mateo 13:39

39Jirika kisaneentantatsiri pankitakerori trigo-niro iri oshiyakaawentachari Kamaari. Oshiyawori rowiitaitziro okithoki trigo, oshiyakaawenta arika ithonkaiya paata kipatsi. Jirikapaini owiiyetairori okithoki iri oshiyakaawentachari maninkariite.