Search form

Mateo 13:41

41Jirika Itomi Atziri rotyaantairi maninkariite, impiyotairi kaariperoshiretatsiri, tema te ikowi rowaitaiyaari ikaatzi kemisantayetakeriri.