Search form

Mateo 13:43

43Iriima kameethashiretaintsiri, shipakirya inkantaiya roshiyaiyaari ooryaatsiri. Risaikimotairi Ashitairi tsika ipinkathariwentantzi irirori. Powayempitatya.”