Search form

Mateo 13:51

Ikenkithatakotziro Jesús owakerari owaagawontsi eejatzi antyashipawo

51Ikantzi Jesús: “¿Pikemathatakero okaatzi nokantayetakeri?” Ikantaiyini riyotaanewo: “Nokemathatakero.”