Search form

Mateo 13:52

52Ikantanake eejatzi Jesús: “Noshiyakaawenteri apaani ashitaanitachari, tzimatsiri rowaagawo pinatachari. Raapiintziro antyashipawo rowaagawo, eejatzi owakerari. Ari ikanta ipinkathariwentantai Inkitesatzi, roshiyakari yowairentziite riyotaantairo okaatzi riyotaantaitziri pairani, riyotaantairo eejatzi owakerari.”