Search form

Mateo 13:57

57Osheki rithainkaitakeri, ikisaneentaitanakeri. Iro ikantantanakari Jesús: “Rashi rowiro te ipinkathaitziri Kamantantaneri inampiki irirori.”