Search form

Mateo 14:14

14Iro raatakotapaakitziini Jesús, iñaapaatziiri osheki ipiyotaka atziri. Retakoshiretapaakari, retsiyatakotakaake osheki mantsiyayetatsiri.