Search form

Mateo 14:19

19Ikantakeri maawoini atziri: “Pisaikaiyeni.” Saikaiyanakeni atziripaini. Raakero pan, eejatzi shima, aminanake jenoki inkiteki, ramananaka, ikantzi: “Niwethareemi Ashitanarí, eerokatake pakenawori jiroka nowanawo.” Itzipetowakero, ipayetakeri riyotaanewo, rowawisaakeniri atziripaini piyotainchari.