Search form

Mateo 14:35

35Iro raatakotapaakitziini Jesús, riyotaitawakeri. Ikamantaitakeri maawoini nampitawori janta, ramayetapaakeri mantsiyayetatsiri.