Search form

Mateo 14:9

9Ari rowashiretanaka Herodes, te ikowaweta. Iro kantzimaitacha ikemaiyakerini isheninka ikantakerori ketziroini.