Search form

Mateo 15:10

10Ikaimakeri Jesús maawoini piyowentakariri, ikantziri: “Pinkemisantaiyeni, pinkemathatantyaawori nonkenkithatakoteri: