Search form

Mateo 15:24

24Ikantanakero Jesús: “Apatziro rotyaantakena Ashitanari noneshironkayetairi nosheninkaite Israel-iite, oshiyakariri oweja ipeyawaitaka.”