Search form

Mateo 15:3

3Rakanake Jesús, ikantzi: “Irojatzi poshiretawo eerokapaini riyotaayetairi pairani acharineete, te pimatzimaitawo riyotaayetairi Pawa.