Search form

Mateo 15:30

30Ari ripokashitakeri osheki atziri, ramayetake kantawaiyetachari imantsiyare: ethoriwaitatsiri, amashookiri, kisowaanteri, pesaponchokiri, maawoini. Rithonkiri retsiyatakotakaayetziri.