Search form

Mateo 15:32

Rowakaari Jesús 4000 shiramparipaini

(Mr. 8.1-10)

32Ikanta Jesús ipiyotakeri riyotaanewo, ikantakeri: “Osheki netakotakari atziripaini, tema mawa kiteesheri risaikaiyakeni ikemisantana, tekaatsi rowaiya. Arika riyaatashitaiya eero rowanaa, ari aakeri ritashe awotsiki.”