Search form

Mateo 16:10

10Ari nokantzitakawo kaatatsiri 7 pan, nowakaakari 4000 shirampari. ¿Tsikama okaatzika kantziri piyeekitairi?