Search form

Mateo 16:14

14Rakaiyanakeni, ikantzi: “Eenitatsi atziri kantatsiri, ‘Juan omitsitsiyaatantaneri piriintaachari.’ Ikantzi itsipa, ‘Iri koñaataatsiri Elías.’ Ikantzi itsipa ‘Iri Jeremías-ni.’ Tzimatsi kantayetatsiri eejatzi, itsipa Kamantantaneri rini.”