Search form

Mateo 16:18

18Noitaimi Pedro, mapi oshiyakaawentacha piwairo. Tema mapi poshiya, ari niwetsikairo nopanko. Inkaate kemisantaatsine paata, iri oshiyaawone pankotsi. Eero rimatziro sarinkaweniweri impeyakaashitaiyaari.