Search form

Mateo 16:25

25Tema ikaatzi etakowaitashitachari apaniroini rantayetziro iñaamatashiyetari, ari impeyashitaiya. Iriima kamawentenane rantayetanairo nokowakayiriri, ari rawisakoshiretai.