Search form

Mateo 16:27

27Ari ripiyai paata jirika Itomi Atziri ramairo rowaneenkawo Ashitariri, intsipataiyaari maninkariite, iri pinatantapairone okaatzi rantaitakeri.