Search form

Mateo 16:3

3Irooma piñaamanairorika menkori onkityonkaitye inkiteki, pikantzi: ‘Omparyaatye inkani.’ Piñaakero, piyotakowetawo inkite, piyotakotziro ompare inkani. Iro kantzimaitacha te piyotzimaitawo piñaayewetari jaka kipatsiki.