Search form

Mateo 16:9

9¿Tema piyotaiyironi? Chapinki otzimaweta pan okaatzi 5, iro kantzimaitacha nowakaaka 5000 shirampari. Powiitairo tzimagaantapaintsiri. ¿Tsika okaatzika kantziri piyeekitairi?