Search form

Mateo 17:20

20Ikantzi Jesús: “Iro kaari pimatantari te pikemisantaperotzi. Pinkeme nonkante: Onkantawetya pinkemisantaironkate, kantacha pinkantero otzishi: ‘Pishirinke.’ Ari ishirinkake. Tema tekaatsi kompitzimotemine arika pinkemisantaperote. Imaperotatya.