Search form

Mateo 17:21

21Iro kantacha pinkowerika petsiyatakotakagairi oshiyakariri jirika ewankari, ontzimatye pamanaperotyaari Pawa, pitziwentyaari.”