Search form

Mateo 17:22

Rapiitairo Jesús ikenkithatakotziro inkame

(Mr. 9.30-32; Lc. 9.43-45)

22Ikanta risaikaiyini Jesús nampitsiki Galilea, ari ikantakeri riyotaanewo: “Irootaintsi ripithokashitaityaari Itomi Atziri.