Search form

Mateo 18

Tsika itzimi iriiperotatsiri

(Mr. 9.33-37; Lc. 9.46-48)

1Ikanta ipiyotaiyakani riyotaanewo Jesús, rosampitakeri, ikantziri: “Arika impinkathariwentantai Inkitesatzi. ¿Tsika itzimika iriiperotatsine intsipatyaari impinkatharite?” 2Ikanta Jesús ikaimake apaani eentsi, ikatziyakeri niyankineki risaikaiyakenira irirori, 3ikantzi: “Eerorika pawentanaari Pawa, eerorika poshiyakotanaari jirika eentsi, eerowa piñagairo ipinkathariwentantai Inkitesatzi. Imaperotatya. 4Tema jirika eentsi te riyotziro ishamewaite. Maawoini inkaate oshiyakotaiyaarine eentsi, iriitake iriiperotaatsine ipinkathariwentantaira Inkitesatzi. 5Ikaatzi aakotanari nowairo ikemisantaana, raakameethatanairi oshiyakariri jirika eentsi, naakatake raakameethatake.”

Arika rantakaantaitero kaariperori

(Mr. 9.42-48; Lc. 17.1-2)

6“Tzimatsirika antakaakerine kaariperori oshiyakotariri jirika eentsi rawentaana, onkamintha inthataitenirime mapi ikentsiki, rowiinkaiteri inthomoyaaki inkaare.

7Imapero onkoweenkate jaka kipatsiki. Iñagaite osheki antayeterone kaariperori. Iro kantacha ari rowasankeyetaitakeri antakaantakerone. 8Iroorika pako, iroorika piitzi pantantari kaariperori, pipakagairo, poshiyakagairo pithatzinkatyeerome, ompoñaantaiyaari. Tema te okameethatzi otzimawetaga apite pako, apite piitzi, iro ompoñaantaiyaari paata piñagairo pashi powaatyeero pitagaiya. 9Iroorika poki pantantari kaariperori, pipakagairo, poshiyakagairo pisoryaakitatyeeme, ompoñaantyaari pawisakopityaakitai. Tema te okameethatzi otzimawetaga apite poki, iro ompoñaantaiyaari paata rookaitaimi opaampatzira sarinkaweni.”

Ikenkithatakotaitziri oweja peyachari

(Lc. 15.3-7)

10“Paamaawentya pimanintawaitzirika oshiyakotanaariri jirika eentsi. Tema ikempoyaawentakeri maninkariite nampiyetawori Ashitanariki Inkitesatzi. 11Tema iro ripokantakari Itomi Atziri rowawisaakoshireyetairi ikaatzi peyawetainchari.

12Pinkeme noshiyakaawentemiro. Tzimatsi atziri piratariri ikaatzi 100 oweja. Ikanta ipeyagaantaka apaani, ikaatanai 99 oweja. Rookanakeri itsipa, jatake otenkanaamashiki otzishi rithotyaakotairi peyainchari. 13Ikanta iñagairi antawo ikimoshiretanai ragairira peyawetainchari. Antawoite ikimoshiretanai, anaanakero ikimoshirewentziri kaari peyachari kaatatsiri 99. 14Ari ikantari eejatzi Ashitairi Inkitesatzi, te ikowi impeyagaantawaitya apaani ikaatzi oshiyanaariri jirika eentsi.”

Tsika okanta ipeyakotantaitzi

15“Arika piñeeri pisheninka rantakero kaariperori, piyaatashiteri, pinkenkithawaitakairi apaniroini, poñaayeri okaatzi ikenakaashitakari. Arika inkemisantanakemi, pimatakeri poshiyakagairi iriirikame pirentzipero. 16Eerorika ikemisantzimi, paanake itsipa kemisantzinkari, eerorika apite kemisantzinkari, iri pintsipatanakyaari pinkaminairi. Irootake pimonkaatantyaawori Inintakaantaitziri pairani, ikantaitzi:

Inkaaterika apaani ñaakotakemirone pantakero kaariperori, tera okameethatzi rowasanketaitemi. Irooma inkaaterika apite, eerorika inkaate mawa ñaakotakemirone pantakero kaariperori, iroowa ompoñaantyaari rowasanketaitemi.

17Eerorika ikemisantzi jirika, pinthawetakoteri rapatotapiintaitaga. Eerorika ikemisantashita, eerowa pishinetairi intsipataimi papatotapiintaga, poshiyakagairi kaari pisheninkata, tema roshiyakotakari apatotziriri koriki. 18Tema ikaatzi pishineyetairi eeroka jaka, irijatzi rishinetaitzi inkiteki. Iriima ikaatzi kaari pishineyetai eeroka jaka, irijatzi kaari rishinetaitzi inkiteki. Imaperotatya. 19Pinkeme nonkante eejatzi: Arika pinkaate apite, arika oshiyawakaiya pikenkithashiretanewo, iroowa ompoñaantyaari pithotyaakotairi Ashitairi Inkitesatzi, ari rimatakemiro. 20Tsikarika ipiyota apite, terika mawa atziri, raakotana nowairo ikemisantaana, ari nisaikitari naaka notsipatari.”

21Ari ripokapaake Pedro, rosampitapaakeri Jesús, ikantziri: “Pinkatharí, arika ontzime rantzimotenari nosheninka, ¿onkaateka rapiitero nompeyakoteri? ¿onkaatema 7?” 22Rakanakeri Jesús, ikantanakeri: “Te okameethatzi pipiyatantya. Te apatziro pimpeyakoteri onkaate 7, osheki onkaate papiipiinteri.” +

Ikenkithatakota apite ireewetatsiri

23“Jiroka ikanta ipinkathariwentantai Inkitesatzi, roshiyakotari rantziri pinkathari ikowakotziri rimperatanewo ripinatairi rireewetzirira. 24Ikanta ikowakoyetziri ireewetziriri, ari ripokapaake apaani ireewetatsiri osheki koriki. + 25Tekaatsi raye ripinakowentaiyaari. Ikantzi pinkathari: ‘Paanakeri jirika atziri, iina, itomipaini, eejatzi okaatzi tzimimotziriri, pimpimanteri. Naantaiyaariri koriki rireewetanari.’ 26Ikanta ikemawake rimperatanewo, rotziwerowashitanakari pinkathari, ikantanakeri: ‘Eero pipimantana, poyaawentawakya eepichokiini, aritake nipinataimi.’ 27Ikanta jirika pinkathari ineshironkatanakeri rimperatanewo, ikantzi: ‘Ariwé, te pireewetaana.’ Ipeyakotairi okaatzi rireewetziri. 28Ikanta riyaatai rimperatanewo, ritonkyotaka irirori ireewetziriri eepichokiini. Rotaiyakentsitawakeri, ikantziri: ‘Pipinatena iroñaaka pireewetanari.’ + 29Ari rotziwerowashiwetanakari, ikantziri: ‘Poyaawentawakya eepichokiini aritake nipinataimi.’ 30Te ikowi royaawentya, raanakeri, romonkyaakaantakeri, ikantziri: ‘Arika pipinataina pireewetanaga, ari nomishitowakaantaimi.’ 31Iñaakeri ikaataiyini te inimotanakeri, jatake ikamantakeri pinkathari. 32Ikanta pinkathari ikaimakaantakeri, ikantziri: ‘Kaariperoshireri pini eeroka. Nopeyakotaimi eeroka pireewetanari pikantakenaga poyaawentawakya. 33Ari pinkantanteme eeroka, pineshironkatanteme.’ 34Antawo ikisanaka pinkathari, romonkyaakaantakeri, ikantziri: ‘Arika pipinataina eeroka, ari nomishitowakaantaimi.’ 35Arira inkantaiya paata Ashitanari Inkitesatzi, eerorika pineshironkayetairi pisheninka.”