Search form

Mateo 18:1

Tsika itzimi iriiperotatsiri

(Mr. 9.33-37; Lc. 9.46-48)

1Ikanta ipiyotaiyakani riyotaanewo Jesús, rosampitakeri, ikantziri: “Arika impinkathariwentantai Inkitesatzi. ¿Tsika itzimika iriiperotatsine intsipatyaari impinkatharite?”