Search form

Mateo 18:10

Ikenkithatakotaitziri oweja peyachari

(Lc. 15.3-7)

10“Paamaawentya pimanintawaitzirika oshiyakotanaariri jirika eentsi. Tema ikempoyaawentakeri maninkariite nampiyetawori Ashitanariki Inkitesatzi.