Search form

Mateo 18:13

13Ikanta iñagairi antawo ikimoshiretanai ragairira peyawetainchari. Antawoite ikimoshiretanai, anaanakero ikimoshirewentziri kaari peyachari kaatatsiri 99.