Search form

Mateo 18:16

16Eerorika ikemisantzimi, paanake itsipa kemisantzinkari, eerorika apite kemisantzinkari, iri pintsipatanakyaari pinkaminairi. Irootake pimonkaatantyaawori Inintakaantaitziri pairani, ikantaitzi:

Inkaaterika apaani ñaakotakemirone pantakero kaariperori, tera okameethatzi rowasanketaitemi. Irooma inkaaterika apite, eerorika inkaate mawa ñaakotakemirone pantakero kaariperori, iroowa ompoñaantyaari rowasanketaitemi.