Search form

Mateo 18:21

21Ari ripokapaake Pedro, rosampitapaakeri Jesús, ikantziri: “Pinkatharí, arika ontzime rantzimotenari nosheninka, ¿onkaateka rapiitero nompeyakoteri? ¿onkaatema 7?”