Search form

Mateo 18:23

Ikenkithatakota apite ireewetatsiri

23“Jiroka ikanta ipinkathariwentantai Inkitesatzi, roshiyakotari rantziri pinkathari ikowakotziri rimperatanewo ripinatairi rireewetzirira.