Search form

Mateo 18:25

25Tekaatsi raye ripinakowentaiyaari. Ikantzi pinkathari: ‘Paanakeri jirika atziri, iina, itomipaini, eejatzi okaatzi tzimimotziriri, pimpimanteri. Naantaiyaariri koriki rireewetanari.’