Search form

Mateo 18:26

26Ikanta ikemawake rimperatanewo, rotziwerowashitanakari pinkathari, ikantanakeri: ‘Eero pipimantana, poyaawentawakya eepichokiini, aritake nipinataimi.’