Search form

Mateo 18:28

28Ikanta riyaatai rimperatanewo, ritonkyotaka irirori ireewetziriri eepichokiini. Rotaiyakentsitawakeri, ikantziri: ‘Pipinatena iroñaaka pireewetanari.’