Search form

Mateo 18:5

5Ikaatzi aakotanari nowairo ikemisantaana, raakameethatanairi oshiyakariri jirika eentsi, naakatake raakameethatake.”