Search form

Mateo 18:6

Arika rantakaantaitero kaariperori

(Mr. 9.42-48; Lc. 17.1-2)

6“Tzimatsirika antakaakerine kaariperori oshiyakotariri jirika eentsi rawentaana, onkamintha inthataitenirime mapi ikentsiki, rowiinkaiteri inthomoyaaki inkaare.