Search form

Mateo 19:11

11Ari rakanakeri Jesús, ikantziri: “Iriirika Pawa kowakayemirone, aritake pinkemathatakero.