Search form

Mateo 19:20

20Rakanake mainari: “Nimatakero maawoini jirokapaini, irojatzi netanakawo pairani eeniro neentsitzi. ¿Oitaka kowachari iroñaaka?”